Adobe photoshop

32 tuts hướng dẫn thiết kế giao diện web

Chia sẻ nhanh

Thiết kế đồ họa web ngày càng phát triển.  Những thiết kế mới luôn luôn đòi hỏi kiến thức và cái nhìn sâu sắc hướng tới xây dựng bố cục. Adobe Photoshop có thể không phải là phần mềm hoàn hảo, nhưng nó cung cấp tất cả các công cụ cốt lõi, bạn sẽ cần để chế giễu một giao diện trang web.

Tôi đã đặt cùng một loạt các 32 Photoshop hướng dẫn có liên quan đến xây dựng rất nhiều đồ họa trang web khác nhau. Những hướng dẫn cũng tập trung vào giao diện điện thoại di động, logo, icon, banner, biểu ngữ, và các yếu tố khác. Tôi nghĩ rằng đó là quan trọng đối với các nhà thiết kế ở trên đầu trang của các xu hướng sáng tạo. bằng cách này, các dự án mới của bạn sẽ luôn luôn là tiên tiến so với các trang web khác trong ngành công nghiệp.

 

Camera App Icon

camera app icon tutorial photoshop howto

 

Retro Badge

howto build retro badge button psd photoshop

Mini vCard

basic psd photoshop vcard identiy

Title

tutorial bloom bakery psd photoshop howto

Web Content Slider

ribbon slider photoshop effect howto

Pale Golden Switch

button switch golden icon colors photoshop

Paper Receipt

design howto website graphic photoshop

Pricing Tables

website design photoshop tutorial pricing tables

Blue Web Badge

blue psd icon web badge photoshop tutorial

Music Streaming Layout

music marketplace website photoshop tutorial psd

Candyland Shoppe

candy shop purchasing sweets icons photoshop

Twitter Box UI

search box photoshop tutorial psd

Portfolio Gallery Layout

website layout tutorial howto photoshop

Photoblog Layout

website psd photoshop layout tutorial

Starfish Icon

mobile ios beach starfish water icon psd tutorial

PlayStation Controller

photoshop howto design video game controller

Pricing Tables

clean interface pricing table website photoshop tutorial

Mobile App Website Layout

advertising mobile app landing webpage photoshop tutorial

Web Hosting Layout

business costs website hosting webdesign

Hotel Website Layout

luxurious hotel website layout restaurant psd tutorial

Business-Style Layout

deep blue business website layout tutorial

iPhone Music Template

mobile iphone app interface player mp3

Vintage Portfolio

clean vintage portfolio website layout

Balio UI iPhone App Layout

video game iphone app website layout photoshop tutorial

Smartphone Webshop

psd iphone mobile shop layout tutorial photoshop

Gaming Website Layout

howto photoshop tutorial website layout gaming psd

Dark Gaming Layout

simple website photoshop layout tutorial howto

Laboratory Website Layout

photoshop website layout modern interface labs tutorial

Coming Soon Layout

coming soon photoshop tutorial psd howto

Photography Web Layout

website photoshop layout interface photography howto

Beautiful Portfolio

adobe photoshop tutorial howto portfolio layout

Cloud Portfolio Layout

layout photoshop cloudis howto tutorial website

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?