Lập trình web

Bài 2: Toán tử và biểu thức trong PHP

Chia sẻ nhanh

Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường.


A- Toán tử trong PHP:
1- Toán tử gán:
Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến. Nó gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
Ví dụ:
$name = "Johny Nguyen";
2- Toán tử số học:
Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.

Toán tử Lý giải Ví dụ Kết quả
+ Cộng hai số hạng 20+5 25
- Trừ hai số hạng 20-5 15
* Nhân hai số hạng 4*5 20
/ Chia hai số hạng 10/3 3.33333
% Trả về số dư 10/3 1

3- Toán tử so sánh:
Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng. Chi tiết, xem bảng bên dưới.

Phép toán Tên Giải thích Ví dụ
== Bằng Hai số hạng bằng nhau $a==10
!= Không bằng Hai số hạng không bằng nhau $a!=10
=== Đồng nhất Hai số bằng nhau và cùng kiểu $a===5
> Lớn hơn Vế trái lớn hơn vế phải a > 5
< Nhỏ hơn Vế trái nhỏ hơn vế phải a < 5
>= Lớn hơn hoặc bằng Vế trái lớn hơn hoặc bằng vế phải a >= 5
<= Nhỏ hơn hoặc bằng Vế trái nhỏ hơn hoặc bằng vế phải a <= 5

4- Toán tử logic:
Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.
Ví dụ: toán tử or trả về true nếu toán tử trái hoặc toán tử phải là true.
True || false là true.
Ta có bảng các toán tử như sau:

Toán tử Tên Trả về True nếu Ví dụ Kết quả
|| Or Vế trái hoặc vế phải là True true || false true
Or Or Vế trái hoặc vế phải là True true || false true
Xor Xor Vế trái hoặc vế phải là True nhưng không phải cả hai true || true false
&& And Vế trái và vế phải là True true && false false
And And Vế trái và vế phải là True true && false false
! Not Không phải là True !true false

5- Toán tử kết hợp:
Khi tạo mã PHP, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.

Phép toán Ví dụ Lý giải
++ $a++ Bằng với $a = $a + 1
-- $a-- Bằng với $a = $a - 1
+= $a+=$b Bằng với $a = $a + $b
-= $a-=$b Bằng với $a = $a - $b
*= $a*=$b Bằng với $a = $a * $b
/= $a/=*$b Bằng với $a = $a / $b


B- Các biểu thức cơ bản trong PHP:
1- Biểu thức điều kiện:
Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác.
Cú pháp:
If(Điều kiện)
{
hành động
}
Ví dụ:

<?php 
$a = 20;
$b = 10;
if ($a < $b) {
echo "Bien a nho hon bien b";
}else {
echo "Bien b nho hon bien a";
}
?>

2- Vòng lặp trong PHP:
a- While()....
Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp
Cú pháp:
While(điều kiện)
{
Hành động – thực thi
}
Ví dụ:

<?php
$c = 1;
while ($c < 10) {
echo "<br/>gia tri cua bien c la: $c";
$c++;
}
?>

b-Do....while():
Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện.
Cú pháp:
Do
{
Hành động thực thi
}while(điều kiện)
Ví dụ:

<?php
$d = 5;
do{
echo "<br/>Day la gia tri cua bien d: $d";
}while ($d > 10);
?>

c- For():
Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu.
Cú pháp:
For( giá trị ; điều kiện ; biến tăng hoặc giảm)
{ Hành động }
Ví dụ:

<?php
$e = 2;
for ($i=1; $i <= 10; $i++){
echo "<br/>$e x $i = ".$e*$i;
}
?>

3- Biểu thức switch case:
Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.
Cú pháp:
Switch(biến)
{
Case giá trị 1: Hành động; Break;
…………
Case giá trị N: Hành động; Break;
Default: Hành động; Break;
}
Ví dụ:

$f = 3;
switch ($f) {
case 1: echo "<br/><br/>Day la gia tri cua 1: $f";           
break;
case 2: echo "<br/>Day la gia tri cua 2: $f";
break;
case 3: echo "<br/>Day la gia tri cua 3: $f";
break;
case 4: echo "<br/>Day la gia tri cua 4: $f";
break;
case 5: echo "<br/>Day la gia tri cua 5: $f";
break;   
default: echo "<br/>Khong co gia tri nao cua bien f phu hop";
break;
}

C- Tổng kết:
Kết thúc bài học này, các bạn ít nhiều đã nắm được những thuộc tính cơ bản của các phép toán học trong PHP, ngoài ra chúng ta cũng từng bước hiểu được cú pháp của từng biểu thức.

Đối với các vòng lặp, chúng ta cần hiểu và vận chúng một cách linh hoạt và mềm dẻo, phân biệt được while và do…while. Sử dụng hàm switch trong trường hợp có quá nhiều giá trị if…else trả về.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?